Get Adobe Flash player

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

REGULAMIN

SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

LUBELSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

W RYKACH

I POSTANOWANIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Lubelskiej Szkoły Wyższej  zwanej dalej LSW - „Uczelnią” tworzą Samorząd Studencki, zwany dalej samorządem.

2. Organy samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.

3. Organy Samorządu współdecydują wraz z organami Uczelni w sprawach dotyczących interesów społeczności studenckiej.

 

§ 2

1. Samorząd działa na podstawie ustawy – „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku, zwanej dalej, „ustawą”, statutu LSW oraz regulaminu Samorządu Studenckiego uchwalonego przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego i zatwierdzonego przez Senat LSW.

2. Regulamin określa zasady i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje.

 

§ 3

Regulamin Samorządu wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego zgodności z ustawą i Statutem uczelni.

 

§ 4

Przedstawiciele Samorządu Uczelnianego uczestniczą w zjazdach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentującego ogół studentów w kraju i innych organizacjach studenckich.

 

§ 5

1. Uczelnia udostępnia organom samorządu pomieszczenie oraz wyposażenie biurowe niezbędne do jegoi przechowywania dokumentacji, w tym protokołów z posiedzeń, uchwał i innych dokumentów.

2. Uczelnia wydziela środki materialne, w tym finansowe na cele studenckie w szczególności: na organizacje studenckie, studencką działalność naukową oraz na działalność organów samorządu studenckiego.

3. Rada Samorządu przy pomocy Zarządu Samorządu i innych studentów może w ramach dozwolonych prawem pozyskiwać środki materialne od osób prawnych i fizycznych spoza Uczelni.

4. Organy Samorządu Studenckiego mogą, w granicach prawa, organizować akcje i podejmować działania mające na celu zdobywanie środków materialnych dla potrzeb Samorządu Studentów.

5. Za prawidłową gospodarkę środkami materialnymi odpowiada skarbnik Zarządu Samorządu.

6. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się przy udziale księgowości Uczelni.

 

§ 6

Do kompetencji Samorządu Studenckiego LSW w szczególności należy:

   Prowadzenie na terenie Uczelni działalności w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno – bytowych i kulturalnych studentów.

   Decydowanie w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organ Uczelni na cele studenckie, organy samorządu studenckiego przedstawiają organom Uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż jeden raz w roku akademickim.

   Reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni oraz poza nią.

   Przedstawianie opinię środowiska studenckiego Uczelni i kierowanie wniosków w jego imieniu.

  Współdecydowanie we wszystkich sprawach dotyczących społeczności studenckiej w przypadkach przewidzianych Ustawą i statutem LSW.

   Zapobieganie o godziwe warunki studiowania i życia studiujących oraz działanie na rzecz pozytywnych zmian.

 

 

II ORGANY SAMORZĄDU

 

§ 7

Samorząd działa poprzez swoje organy kolegialne i jednoosobowe.

 

§ 8

1. Organami kolegialnymi samorządu są:

    a) Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego,

    b) Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego.

2. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego jest organem uchwałodawczym, działającym w trybie posiedzeń. Na posiedzenie Rady mogą być zapraszane inne osoby.

3. Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego jest organem wykonawczym Rady Samorządu.

 

§ 9

Organami jednoosobowymi Samorządu są:

1. Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

2. Zastępca Przewodniczącego URSS.

3. Sekretarz URSS.

 

§ 10

Kadencja organów kolegialnych, o których mowa §7 ust.1 i jednoosobowych, o których mowa w §8 trwa trzy lata. Kadencja rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 października ostatniego roku kadencji.

 

 

III SKŁAD ORGANÓW KOLEGIALNYCH

 

§ 11

1. Skład Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego tworzą przedstawiciele wszystkich grup studenckich w osobach starostów.

2. Do składu Uczelnianego Zarządu Samorządu Studenckiego wchodzą:

    a) przewodniczący,

    b) zastępca przewodniczącego,

    c) sekretarz,

    d) skarbnik.

3. Skład Uczelnianego Zarządu Samorządu Studenckiego jest wyłaniany spośród członków Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, podczas jej pierwszego posiedzenia.

 

§ 12

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego wchodzi w skład Senatu Uczelni.

Przewodniczący URSS jako jednoosobowy organ Samorządu Studenckiego kieruje pracami Uczelnianego Zarządu Samorządu Studenckiego.

Przewodniczący jest przedstawicielem Uczelni w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

Kompetencje Przewodniczącego URSS:

    a) reprezentowanie Samorządu wobec władz Uczelni i poza nią,

    b) zwoływanie i prowadzenie obrad URSS,

    c) zwoływanie i prowadzenie obrad UZSS,

    d) koordynowanie i kontrolowanie prac członków UZSS.

 

 

IV WYBORY ORGANÓW KOLEGIALNYCH I JEDNOOSOBOWYCH

 

§ 13

1. Nowo przyjęci studenci w terminie do 30 dni, licząc od dnia rozpoczęcia roku akademickiego w stałych grupach zajęciowych wybierają ze swego grona starostów i ich zastępców.

2. Starostowie i ich zastępcy wybierani są przez ogół studentóww głosowaniu bezpośrednim i jawnym. Ewidencji starostów dokonuje Kierownik Dziekanatu. Dane o starostach grup przekazywane są Sekretarzowi Zarządu Samorządu Uczelni.

3. Wybory do Organów kolegialnych i jednoosobowych sąi tajne.

 

§ 14

1. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego, na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać Komisję Wyborczą Samorządu Uczelnianego. Komisja Wyborcza może być powołana po ukonstytuowaniu się Rady Samorządu nowej kadencji, która działa do czasu wybrania nowej Komisji Wyborczej.

2. Udział w Komisji Wyborczej, czy pełnienie funkcji Komisji przez całą URSS, nie ogranicza czynnego i biernego prawa wyborczego ich członków.

3. Przewodniczący URSS sprawuje nadzór nad działalnością Komisji Wyborczej w zakresie zgodności jej działania z ustawą,i niniejszym regulaminem, o ile została powołana.

4. Przewodniczący URSS Rady Samorządu sprawuje także nadzór nad przebiegiem wyborów, w przypadku, gdy funkcje Komisji Wyborczej sprawuje cała Rada Samorządu.

5. O ważności wyborów orzeka Przewodniczący Komisji wyborczej.

6. Do składu komisji wyborczej Samorządu uczelnianego należą:

    a) przewodniczący, wybrany przez URSS spośród jej członków,

    b) po jednym przedstawicielu z każdego kierunku studiówi niestacjonarnych.

7. Przedstawiciele do Komisji Wyborczej wybierani są w głosowaniu tajnym.

8. Komisja Wyborcza organizuje i kontroluje przebieg wyborów.
9. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza podlicza głosy i ogłasza wyniki, które podaje do wiadomości publicznej.

 

 

V KOMPETENCJE SAMORZĄDU

 

§ 15

1. Samorząd reprezentuje interesy ogółu studentów wobec organów Uczelni.

2. Organizuje i prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych, kulturalnych,i innych.

3. Wyraża opinie studentów w sprawach działalności Uczelni.

4. Organizuje i koordynuje społeczne i dydaktyczno-naukowe działania studentów.

5. Integruje studentów wokół celów, podstawowych zadań i perspektyw rozwojowych Uczelni.

6. Podejmuje działania mające na celu kultywowanie tradycji studenckich.

 

 

VI KOMPETENCJE UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 

§ 16

1. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego jest organem uchwałodawczym i jej postanowienia są wiążące dla wszystkich organów samorządowych i wszystkich studentów.

2. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego w szczególności:

    a) uchwala Regulamin Samorządu, w zgodności z ustawą i Statutem Uczelni,

    b) wyraża opinię w sprawie planu studiów i programów nauczania,

    c) wybiera swych przedstawicieli do Komisjii Odwoławczej Komisji Stypendialnej,

    d) opiniuje Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów, o którym mowa w art. 186, Dz. U. 164.

   e) uczestniczy przez udział wybranych członków w rozdziale środków pomocy materialnej dla studentów i kontroluje ich wydatkowanie,

   f) dokonuje podziału środków finansowych, przeznaczonych przez Uczelnię na cele studenckie

3. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego uczestniczy w procesie uzgadniania z Senatem Uczelni projektu Regulaminu Studiów przedstawionego do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

4. URSS może wystąpić do Rektora z wnioskiem o przekazanie sprawy studenta do Sądu Koleżeńskiego zamiast rzecznikowi dyscyplinarnemu.

5. Powołuje Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego.

6. Wnioskuje do Rektora o wyróżnienie studentów mających znaczące osiągnięcia na rzecz środowiska akademickiego.

 

 

VII KOMPETENCJE UCZELNIANEGO ZARZĄDU SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 

§ 17

1. Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego składa się z pięciu osób.

2. Osoby tworzące UZSS pełnią funkcje jednoosobowe.

3. Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego jest organem wykonawczym Uczelnianej Rady Zarządu Samorządui działa permanentnie.

4. Zarząd w szczególności:

    a) wykonuje uchwały Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego,

    b) przedstawia Rektorowi i Dziekanowi wyniki realizacji uchwał Rady,

  c) gromadzi i przechowuje dokumentację uczelnianego Samorządu Studenckiego, sprawy Sądu Koleżeńskiego oraz dane niezbędne do właściwego funkcjonowania Samorządu,

   d) utrzymuje stały kontakt z Przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,

   e) podejmuje w porozumieniu z organami Uczelni działania niezbędne mające na celu jakość wykonywania naukowo–i wychowawczych zadań Uczelni,

    f) opiniuje sprawy dotyczące środowiska studentów,

    g) przedstawia Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego sprawy wymagające rozpatrzenia,

    h) bierze udział w kontroli podziału środków finansowych na cele studenckie, przedstawiając sprawozdanie z tej kontroli na ręce Rektora.

 

 

VIII ZASADY I TRYB DZIAŁANIA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 

§ 18

1. Działania Organów Samorządu oraz uczelnianychi stowarzyszeń studenckich są jawne.

2. Posiedzenia Organów Samorządu są otwarte dla wszystkich studentów Uczelni.

3. Organy Samorządu informują studentów o swoich decyzjach i sprawach ważnych dla studentów. Respektują opinie studentów i przyjmują ich wnioski.

4. Organy Samorządu reprezentują interesy społeczności studenckiej także poprzez referenda i ankiety oraz poprzez udział w komisjach Uczelni,

5. Organy samorządu są niezależne od partii politycznych, organizacji społecznych oraz organów administracji państwowej.

 

§ 19

1. Posiedzenia Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego zwołi prowadzi jej przewodniczący.

2. Zwoływanie zwykłych posiedzeń Rady następuje w formie ogłoszeń na tablicach informacyjnych, stronie internetowej Uczelni i listownie oraz bezpośrednio, określając przedmiot posiedzenia – najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem posiedzenia.

3. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

4. Wszystkie posiedzenia Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego są protokołowane.

5. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są na wniosek:

    a) co najmniej 3 delegatów do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego,

   b) przewodniczącego Uczelnianego Zarządu Samorządu Studenckiego, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty złożenia wniosku.

6. Obecność delegatów Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego na posiedzeniach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego jest obowiązkowa.

 

§ 20

1. Uczelniana Rada Samorządu studenckiego podejmuje uchwałi postanowienia większością głosów, niezależnie od liczby członków Rady uczestniczących w zebraniu.

2. Uchwały podejmowane są na wniosek członka Rady lub wynikają z charakteru i przedmiotu posiedzenia.

3. Podejmowanie uchwał jest jawne, z wyjątkiem spraw personalnych.

 

§ 21

Treść uchwał i postanowień dokumentowana jest w protokołach. Protokoły są dostępne dla członków Samorządu.

 

§ 22

1. Od decyzji podjętej przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego, dotyczących indywidualnych spraw studenckich przysługuje prawo wniesienia wniosku do Uczelnianej Rady Samorządu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Uchwała Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego jest ostateczna.

3. Rektor uchyla uchwałę Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego niezgodną z ustawą, Statutem Uczelni, Regulaminem Studiów lub niniejszym Regulaminem Samorządu.

 

§ 23

1. Rektor rejestruje i sprawuje nadzór nad uczelnianymi organizacjami studenckimi. Prowadzenie rejestru Rektor zleca Dziekanowi Wydziału.

2. Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej jest zgodność jej Statutu, Regulaminu czy deklaracji założycielskiej z przepisami prawa i Statutem Uczelni. Rejestr uczelnianych organizacji studenckich jest jawny.

 

§ 24

1. Skład osobowy Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji jest Sądem Koleżeńskim Odwoławczym.

2. W składzie osobowym Sądu Koleżeńskiego pierwszej i drugiej instancji Rada Samorządu wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego oraz po trzech członków składu.

 

§ 25

1. Sprawę do sądu koleżeńskiego może skierować Rektor:

    a) z własnej inicjatywy,

   b) na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Samorządu,

    c) na wniosek Rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów.

2. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, w tym przesłuchaniu świadków, Sąd Koleżeński orzeka w składzie złożz przewodniczącego składu orzekającego i dwóch członków.

3. W sprawie bierze udział Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów roli oskarżyciela, który przedstawia zarzuty wobec obwinionego studenta.

4. Obwinionemu studentowi służy prawo do korzystania z wybranegosiebie obrońcy spośród studentów.

   a) jeżeli obwiniony nie ma obrońcy z własnego wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę z urzędu spośród studentów uczelni,

    b) przewodniczący wyznacza protokolanta spośród członków składu orzekającego,

    c) obecni na sali studenci mogą obwinionemu zadawać pytania, mające związek z przedmiotem sprawy,

  d) skład orzekający po przeprowadzeniu rozprawy, wysłuchaniu rzecznika dyscyplinarnego i obrońcy obwinionego, a także uwzględniając postawę obwinionego wobec popełnionego czynu, wydaje orzeczenie o winie i karze,

    e) skład orzekający wydając orzeczenie uwzględnia stopień szkodliwości czynu studenta, dotychczasowe jego zachowanie, zwłw kontekście zgodności z rotą ślubowania, a także argumentację obrońcy.

5. Ogłoszenie orzeczenia jest jawne.

 

§ 26

1. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego stronom przysługuję odwołanie.

2. Odwołanie wnosi się do Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronom orzeczenia.

3. Orzeczenie drugiej instancji jest ostateczne.

 

§ 27

1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim, które zakończono prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli:

    a) podczas postępowania dopuszczono się rażącego naruszenia prawa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia,

    b) po wydaniu orzeczenia ujawniły się nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego wydania, świadczące o tym, że obwiniony jest niewinny, skazano go za popełnienie innego czynu lub sąd koleżeński bezpodstawnie umorzył postępowanie,

     c) w trakcie postępowania i rozprawy naruszono przepisy, przez co uniemożliwiono lub poważnie utrudniono obwinionemuz prawa do obrony.

2. Wniosek o wznowienie postępowania przez Sąd Koleżeński może wnieść osoba ukarana lub Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów porozumieniu z przewodniczącym Rady Samorządu – w terminie 30 dni od dnia ujawnienia przyczyny uzasadniającej wznowienie.

 

§ 28

1. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje z mocy prawa po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.

2. Sąd koleżeński, który orzekł karę dyscyplinarną, może orzec jej zatarcie na wniosek ukaranego, złożony nie wcześniej niż po upływie roku od uprawnienia się orzeczenia o ukaraniu.

 

§ 29

Regulamin Samorządu Studentów Lubelskiej Szkoły Wyższej uchwalony przez organ uchwałodawczy Samorządu Studenckiego większością głosów, wchodzi w życie z chwilą stwierdzenia zgodności przez Senat Uczelni zgodnie z Ustawą i statutem Uczelni.

Zmiana Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.